ค้นหา

 การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
รหัส : RIR03903
โครงการ : การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
Project : The Applied Theatre Process for developing Self-Esteem of Stateless Youth: a Case Study of Stateless Youth in Mahachai District Samutsakorn Province, Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สืบค้นที่มา การใช้ชีวิตในประเทศไทยและความหวังของเยาวชนไร้สัญชาติ จากเรื่องเล่าและตัวตนของเยาวชนเอง ร่วมกับให้เยาวชนสืบค้นจากชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นละครประยุกต์
  2. สร้างสรรค์ละครประยุกต์จากปัจจัยแวดล้อมทางสังคมของเยาวชนไร้สัญชาติ ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย :

ปวลักขิ์ สุรัสวดี 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th