ค้นหา

 การพัฒนาระบบ PLC Online สำหรับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา
รหัส : RIR03902
โครงการ : การพัฒนาระบบ PLC Online สำหรับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบโครงสร้าง และเนื้อหาสำหรับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนระบบออนไลน์สำหรับครูที่ต้องการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัย (Research-Based Learning Management)
  2. เพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับการสอน RBL บนระบบออนไลน์ให้เกิดพลวัตรทางด้านเนื้อหาโดยใช้ต้นทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
นักวิจัย :

เกษณี ไทยจรรยา 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th