ค้นหา

 การค้นหารูปแบบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
รหัส : RIR03901
โครงการ : การค้นหารูปแบบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตและการจัดการอาหารสัตว์ของเกษตรกรในระบบเกษตรกรรม
  2. เพื่อศึกษาความรู้การผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในชุมชนบ้านหินสิ่วและชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
  3. เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข การผลิตอาหารสัตว์ในระดับครอบครัวเกษตรกรที่เหมาะสม
  4. เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ
นักวิจัย :

ปัณทม สงวนเรือง 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th