ค้นหา

 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าการจัดการกระบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเเละเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กรณีโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : RIR03900
โครงการ : การวิเคราะห์โซ่คุณค่าการจัดการกระบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเเละเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กรณีโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
Project : Analyzing Value Chain of Agro-forestry Practices for Enhancing Biodiversity and Community Food Security, a Case of Community Land Allocation Project, Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกร ประเมินสถานภาพของระบบวนเกษตรในพื้นที่ศึกษา รวมถึงการประเมินโอกาสและข้อจำกัดของเกษตรกรในการปรับใช้ระบบวนเกษตร
  2. เพื่อสำรวจความหลากหลายของชนิดพืชในแปลงวนเกษตรของเกษตรกร และวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของพืช
นักวิจัย :

สุรินทร์ อ้นพรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th