ค้นหา

 การใช้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพื่อป้องกันความเสี่ยง
รหัส : RIR03895
โครงการ : การใช้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพื่อป้องกันความเสี่ยง
Project : Using Rubber Futures Market for Risk Management by Small Rubber Growers.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาโครงสร้างเบื้องต้นของผู้ใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพารา
  2. ศึกษาการสะท้อนข้อมูลข่าวสาร (Price Informativeness) ของราคายางพาราล่วง
  3. ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการการป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย ตลอดจนเสนอแนะกลไกที่เป็นไปได้
นักวิจัย :

สันติ ถิรพัฒน์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th