ค้นหา

 การจัดการที่ดินเกษตรไทย : จากวิกฤตสู่ยั่งยืน
รหัส : RIR03894
โครงการ : การจัดการที่ดินเกษตรไทย : จากวิกฤตสู่ยั่งยืน
Project : Thai Agricultural Land Management : From Crisis to Sustainability.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทบทวนนโยบาย กฎหมายและวิธีปฏิบัติในการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรจากอดีตถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษา ปัญหา สาเหตุของปัญหาในการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร
  3. เพื่อศึกษาสถานการณ์ที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีผลจากนโยบายการจัดการที่ดินในอดีตถึงปัจจุบัน
  4. เพื่อศึกษาบทเรียนจากนานาชาติในการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรที่สามารถนํามาใช้ในประเทศไทย
  5. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ที่ดินเพื่อการเกษตรในอนาคต รวมทั้งการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร
  6. จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการ จัดการที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
นักวิจัย :

โสภณ ชมชาญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th