ค้นหา

 การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
รหัส : RIR03893
โครงการ : การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
Project : Development of optional agriculture occupations for Community in Nan Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอาชีพทางเลือกการผลิตด้านเกษตรที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในแง่ของการให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงภายใต้พื้นที่จำกัดและมีลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกับชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่าน
  2. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ หาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงจุดเด่นของอาชีพทางเลือกผลตอบแทนต่อพื้นที่ และโอกาสของอาชีพทางเลือกภายใต้พื้นที่จำกัดและมีลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกับชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่านในระดับอำเภอ
  3. เพื่อจัดทำเมนูทางเลือการเกษตรที่เหมาะสมโดยพิจารณาร่วมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นในระดับอำเภอของจังหวัดน่าน สำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นอาชีพที่น่าจะมีโอกาสสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
นักวิจัย :

วาสนา วิรุญรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th