ค้นหา

 โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของ ข้าว ผัก และส้มโอปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานในการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครปฐม 4.0
รหัส : RIR03892
โครงการ : โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของ ข้าว ผัก และส้มโอปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานในการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครปฐม 4.0
Project : Innovative Research Project for Value Chain Management of Safe Paddy, Vegetable and Pomelo to rise up the 4.0 Agriculture Market Standard in Nakhon Pathom.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากลโดยมีพื้นที่ทดลองประกอบด้วย แปลงปลูกข้าวอินทรีย์แปลงปลูกผักอินทรีย์ และแปลงปลูกส้มโอ
  2. พัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมชัดเจนโดยใช้กระบวนการทำเครือข่ายกับสถาบัน/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
นักวิจัย :

สมเดช นิลพันธุ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th