ค้นหา

 การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : RIR03890
โครงการ : การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Project : Estimation of the climate variability impacts on maize production/maize seed and integrated farming system: a case study of Mae Chaem basin, Chiang Mai province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และเกษตรผสมผสาน โดยการประเมินผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษซากวัสดุทางการเกษตร ในสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. ประมาณการผลผลิตของข้าวโพดและการสูญเสียธาตุ อาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) ภายใต้สถานการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ด้วยแบบจำลอง EPIC (Environmental Policy Integrated Climate)
  3. เพื่อประเมินปริมาณน้ำท่าและตะกอนของแต่ละรูปแบบ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้สถานการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ด้วยแบบจำลอง SWAT (Soil and Water Assessment Tool)
  4. เพื่อวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลถึงผลกระทบของแต่ละนโยบายต่อเกษตรกร พื้นที่ศึกษา คือ ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th