ค้นหา

 การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
รหัส : RIR03889
โครงการ : การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Project : Reinforcement of Organic Rice Production in in Suphanburi Province
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
  2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  3. เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  4. เพื่อบูรณาการความรู้จากการวิจัยเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นักวิจัย :

ชนะศึก นิชานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th