ค้นหา

 การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers 
รหัส : RIR03888
โครงการ : การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers 
Project : Development of Small Scale Sweet Corn Farmers To be the Smart Farmers.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมในพื้นที่ฟารม์ขนาดเล็ก ที่มีสามารถผลิตได้โดยมี ความแม่นยำ(Precision) ความสามารถในการผลิตซ้ำ(Repeatability) ความสามารถผลิตของเกษตรกรทุกๆราย(Reproducibility) ทั้งในเรื่อง การจัดการและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ต้นทุน
  2. เพิ่มความรู้พื้นฐาน เครื่องมือช่วยคิด และจับวัดต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนร่วมอื่น ๆ เพื่อให้มีศักยภาพให้สามาระทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ได้กระบวนการผลิตที่ดีกว่าตลอดเวลาเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) และยั่งยืน (sustainable)
นักวิจัย :

เจษฎา นิตยาจาร 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th