ค้นหา

 บูรณาการนวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
รหัส : RIR03887
โครงการ : บูรณาการนวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
Project : The Collaboration of Innovation on Rice Research to Enhance Society and Economy for Chainat Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว ทั้งด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย การปลูกและขยายพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นแบบเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมการลดความชื้นด้วยพลังงานสะอาดและนวัตกรรมการแปรรูปข้าวเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
  2. เพื่อพัฒนางานวิจัย ให้สามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชัยนาท ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสภาพแวดล้อม และบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคึ สกว. และมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
  4. เพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยที่มีประสบการณ์และพัฒนาระบบพี่เลี้ยง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยการวิจัยเชิงพื้นที่
นักวิจัย :

ไสว ฟักขาว 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th