ค้นหา

 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา
รหัส : RIR03886
โครงการ : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา
Project : Innovation for area based development to bolster agricultural sector capability and raise the level of economic, In Nakhon Ratchasima province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  2. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
  3. เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการข้อมูลและความรู้ และความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ฐานข้อมูล GIS KORAT ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือบัญชีครัวเรือน ในการหนุนเสริมยกระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
นักวิจัย :

วิเชียร ฝอยพิกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th