ค้นหา

 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาและเสริมพลังกลไกการจัดห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์”
รหัส : RIR03885
โครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาและเสริมพลังกลไกการจัดห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์”
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำและพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยโครงการกระบวนทัศน์ใหม่ของการผลิต แปรรูป และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ กรณีศึกษา: Multinutrious Rice
  2. เพื่อรวบรวมแนวคิดของภาคีที่เกี่ยวข้องในด้านจัดตั้ง สร้างรูปแบบการบริหาร/จัดการกลุ่ม และแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหาร/จัดการความเสี่ยงของโครงการวิจัย "การพัฒนาและเสริมพลังกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์"
  4. เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการทำงานแบบสานประโยชน์ร่วมกันผ่านการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ OTOP ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและพืชหลังอินทรีย์ของประเทศไทย
นักวิจัย :

บัณฑิต อินณวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th