ค้นหา

 ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นอาหารต่อการรอดชีวิต การเจริญ องค์ประกอบทางชีวเคมี และคุณภาพน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยงนอเพลียส และตัวเต็มวัยของไรน้ำนางฟ้าประเทศไทย และการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบบผงแห้งเพื่อเพาะเลี้ยง
รหัส : RIR03884
โครงการ : ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นอาหารต่อการรอดชีวิต การเจริญ องค์ประกอบทางชีวเคมี และคุณภาพน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยงนอเพลียส และตัวเต็มวัยของไรน้ำนางฟ้าประเทศไทย และการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบบผงแห้งเพื่อเพาะเลี้ยง
Project : Effects of Different Photosynthetic Bacteria (PSB) Used as Diet on Survival, Growth Performances, Biochemical Composition and Rearing Water Quality of the Nauplii and Adult Fairy Shrimp of Thailand and Evaluation of Dried PSB on Fairy Shrimp Culture.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To investigate the effects of PSB Rps. faecalis PA2, Rps. palustris and Rb. sphaeroides on survival rate of nauplii fairy shrimp S. sirindhornae and B. thailandensis.
  2. To determine the effects of Rps. faecalis PA2, Rps. palustris and Rb. Sphaeroides on survival and growth performances of adult fairy shrimp S. Sirindhornae.
  3. To determine the effects of different photosynthetic bacteria (PSB) on pH, dissolved oxygen, ammonia, nitrite and nitrate concentrations on rearing water of the fairy shrimp.
  4. To estimate the potential of the effective dried PSB as diet in fairy shrimp culture.
นักวิจัย :

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th