ค้นหา

 โครงการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบย่านที่ชาญฉลาดเพื่อการยกระดับทางเศรษฐกิจ เรื่อง แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทพัฒนาเมือง: New Platform ของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจและการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
รหัส : RIR03873
โครงการ : โครงการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบย่านที่ชาญฉลาดเพื่อการยกระดับทางเศรษฐกิจ เรื่อง แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทพัฒนาเมือง: New Platform ของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจและการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างความเข้าใจในการแนวทางใหม่ของการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจด้านแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทพัฒนาเมือง: New Platform ของไทยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ
  2. เปิดโอกาสให้บริษัทพัฒนาเมืองที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคได้แสดงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่
  3. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างบริษัทพัฒนาเมือง หน่วยงานที่รับผิดชอบ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และภาคส่วนต่าง ๆ
  4. พัฒนารูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่มีการผสมผสานแนวคิดการวางผังและการออกแบบเมืองมาตรฐานสากลกับบริษัทของไทย ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต และเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาร่วมกันของบริษัทเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย :

ฐาปนา บุณยประวิตร 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th