ค้นหา

 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : RIR03871
โครงการ : นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
Project : The Innovation Development Area to raise The Economic Foundation and Support Community Entrepreneur in Agriculture in Urban Chiang Mai Province. The Innovation Development Area to raise The Economic Foundation and Support Community Entrepreneur.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่พื้นที่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก
  2. สร้างนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้านการเกษตรฐานราก
  3. หนุนเสริมขีดความสามารถของเกษตรกรในด้านการเป็นผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
นักวิจัย :

เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th