ค้นหา

 การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง สู่การเป็นเมืองมรดกโลก
รหัส : RIR03870
โครงการ : การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง สู่การเป็นเมืองมรดกโลก
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันอาศรมศิลป์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเผยแพร่ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังทัศนคติให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่ามรดกชุมชนสงขลาจนสามารถพัฒนาเป็นทุนทางสังคมได้
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านวิจัยเชิงสหวิทยาการที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่
  3. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันฯ ให้สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาในระดับพื้นที่
นักวิจัย :

ชูวิทย์ สุจฉายา 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th