ค้นหา

 การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในเขต เศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร
รหัส : RIR03827
โครงการ : การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในเขต เศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร
Project : Developing mechanisms Of Management Labour For driven Labour Policy in Mukdahan Special Economic Development Zone.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการประเภทกิจการในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอันมาจากข้อเสนอของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ.มุกดาหาร
  2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจำนวนแรงงานและทักษะฝีมือแรงงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร ซึ่งสอดคล้องกับประเภทกิจการและความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่
  3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้าน แรงงานที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร อันมาจากข้อมูลที่แท้จริงของพื้นที่
  4. การสังเคราะห์ตัวแบบ (Model) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร
นักวิจัย :

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th