ค้นหา

 การพัฒนาระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัส : RIR03826
โครงการ : การพัฒนาระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Project : The developing communicable disease control system in border area of Thai-Laos:A case study at Chiang Kong District, Chiang Rai Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-สปป.ลาว อำเภอเชียงของ-เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
  2. เพื่อพัฒนากลไกในการดำเนินงานระบบควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว อำเภอเชียงของ
นักวิจัย :

พิษณุรักษ์ กันทวี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th