ค้นหา

 เสริมอำนาจเครือข่ายการจัดการศึกษาข้ามแดนไทย-เมียนม่า
รหัส : RIR03825
โครงการ : เสริมอำนาจเครือข่ายการจัดการศึกษาข้ามแดนไทย-เมียนม่า
Project : Empowering the Network of Thai – Myanmar Cross-border Educational System.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อถอดบทเรียนความร่วมมือการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมให้แก่เด็กข้ามแดนในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย
  2. เพื่อค้นหาตัวแบบ และการเชื่อมโยงการจัดการการศึกษาข้ามแดนไทยและเมียนม่า
  3. เพื่อสร้างข้อเสนอกลไกการจัดการการศึกษาข้ามแดนไทยและเมียนมาในพื้นที่แม่สอด
นักวิจัย :

นงเยาว์ เนาวรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th