ค้นหา

 เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละการศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง
รหัส : RIR03824
โครงการ : เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละการศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง
Project : Labors, Health systems and Education: Border Management and Co-Creation in the Contexts of Border Development, Special Economic Zones and GMS Regionalization.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำข้อมูลสนามในประเด็นปัญหาแรงงาน การศึกษา ระบบสุขภาพการรักษาพยาบาลในบริเวณชายแดนไทย-ลาว และไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาชายแดนทางเศรษฐกิจจากนโยบายใหม่ของรัฐไทยและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขงมาศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผ่านวิธีการวิจัยแบบสหสาขาวิชาแ
  2. เพื่อตรวจสอบนโยบายและปฏิบัติการของรัฐชาติก้าวหน้า เช่น จีน อินเดีย ยุโรปในการจัดการชายแดน และ นําเสนอความเป็นไปได้ในเชิงนโยบายว่าด้วย “ทรัพยากรร่วมชายแดน” (Border commons) บน ผลประโยชน์ร่วมที่คนในท้องถิ่นชายแดน และ/หรือข้ามแดน และรัฐส่วนกลางได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
  3. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนากลไกหรือตัวแบบในพื้นที่ชุมชนชายแดนให้เติบโตเข้มแข็ง ในประเด็นแรงงาน สุขภาพ และการศึกษา
นักวิจัย :

อรัญญา ศิริผล 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th