ค้นหา

 การสำรวจและศึกษาอย่างเป็นระบบถึงประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ล้างจมูกในประเทศไทย
รหัส : RIR03823
โครงการ : การสำรวจและศึกษาอย่างเป็นระบบถึงประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ล้างจมูกในประเทศไทย
Project : National Survey and Systematic Review on the Efficacy and Patient’s Satisfaction of the Nasal Irrigation Device.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To conduct the systematic study of the irrigation devices including design, mechanism, efficacy and satisfaction of the patients.
  2. To conduct the national survey to address to current device problems in both physician and patients’ view.
นักวิจัย :

ภาธร ภิรมย์ไชย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th