ค้นหา

 การจัดระบบการบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
รหัส : RIR03822
โครงการ : การจัดระบบการบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
Project : Health service System Management for Transborder People in the Context of Special Economic Zone (SEZ),Mukdahan province, Thai-Laos Border.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาตัวแบบระบบบริการสุขภาพคนข้ามแดนประกอบด้วย การกำหนดกิจกรรมบริการป้องกันโรคข้ามแดน การกำหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การกำหนดสมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
  2. เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการระบบสุขภาพคนข้ามแดน
นักวิจัย :

สุรีย์ ธรรมิกบวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th