ค้นหา

 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการส่งสัญญานบริเวณ TCR
รหัส : RIR03820
โครงการ : การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการส่งสัญญานบริเวณ TCR
Project : A study of adaptor protein Nck involving in proximal TCR signaling
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To investigate the involvement of Nck1 and Nck2 in signal transduction at TCR-proximal signaling.
นักวิจัย :

จตุพร เงินคำ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th