ค้นหา

 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids, capsinoids เเละ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวเเละลดความเผ็ดร้อน 
รหัส : RIR03819
โครงการ : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids, capsinoids เเละ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวเเละลดความเผ็ดร้อน 
Project : Synthesis of Capsaicinoids, Capsinoids derivatives and their metabolites to enhance their stability and to reduce their pungency
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ปรับปรุงโครงสร้างของ capsaicinoids ให้มีความเผ็ดลดลง
  2. ปรับปรุงโครงสร้างของ capsinoids ให้มีความคงตัวเพิ่มขึ้น
  3. หาแนวทางที่เหมาะสมในการเตรียม metabolites ของ capsaicinoids และ capsinoids
นักวิจัย :

อุทัย วิชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th