ค้นหา

 แนวทางใหม่ในการรักษาโรคภูมิแพ้โดยการใช้เอพิโทปของเรกูลาทอรีทีเซลล์ และโปรตีนของพยาธิที่กดภูมิคุ้มกัน 
รหัส : RIR03818
โครงการ : แนวทางใหม่ในการรักษาโรคภูมิแพ้โดยการใช้เอพิโทปของเรกูลาทอรีทีเซลล์ และโปรตีนของพยาธิที่กดภูมิคุ้มกัน 
Project : Novel approaches for treatment of allergy by using Tregitopes and immunosuppressive protein of parasite.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To investigate role of Tregitopes alone or in combination with-/molecularly linked to- major cockroach (CR) allergen (arginine kinase; Per a 9) in inducing regulatory T cell response which suppresses pathogenic Th2 in murine model of CR allergy
  2. To identify protein(s) of filarial parasite, Brugia malayi, that can induce Treg response and to use the protein(s) in treatment of allergy in CR allergic mouse model.
นักวิจัย :

นิทัศน์ สุขรุ่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th