ค้นหา

 การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รหัส : RIR03817
โครงการ : การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจที่เป็นจุดเด่นของไทย เช่น ภาคการเกษตรและการแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน บริการด้านสุขภาพและความงาม บริการการท่องเที่ยว และภาคเศรษฐกิจที่เหลืออื่น ๆ ตามลำดับความสำคัญของจังหวัดบนเส้นทาง EWEC และ SEC
  2. เพื่อการคาดการณ์ (forecast) ความต้องการแรงงานในอนาคต 12 ปีต่อจากนี้ โดยจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต (Scenario) ด้วยข้อมูลจากตาราง I-O จังหวัดล่าสุด และบัญชีสังคมกลุ่ม จังหวัด พร้อมกับศึกษาความต้องการและการเคลื่อนย้ายแรงงานในข้อ (1) ของไทยไปต่างประเทศในภูมิภาคและจากต่างประเทศในภูมิภาคมาไทย เพื่อสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
  3. เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานในระดับต่าง ๆ เมื่อนำเอาปัจจัยการก้าวไปสู่การเป็นสังคม ผู้สูงอายุในอาเซียน ตลอดจนผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีแรงงาน 8 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งศึกษา แนวโน้มเบื้องต้นของการเคลื่อนย้ายแรงงานตามนโยบายเปิดเสรีแรงงาน 8 สาขาในประเทศเวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา
  4. เพื่อศึกษาผลต่อการจ้างงานของทั้งแรงงานท้องถิ่น แรงงานข้ามพรมแดน และแรงงาน ข้ามชาติ ตลอดจนระดับทักษะฝีมือแรงงานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 เขต และ 1 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร
นักวิจัย :

เรณู สุขารมณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th