ค้นหา

 การปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา 
รหัส : RIR03816
โครงการ : การปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา 
Project : Teaching Modifications and Accommodations for Students with Learning Disabilities in Elementary Inclusive Classrooms.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับกระบวนการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง การคัดกรอง และการเลือกใช้เทคนิคการอำนวยความสะดวก และ/หรือการปรับแต่งในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนแอลดีในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนร่วมหลังการฝึกอบรม
  2. เพื่อศึกษาความสามารถของครูในการวิเคราะห์ความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนแอลดีในวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์
  3. เพื่อศึกษาความสามารถในการเลือกและนำเทคนิคการอำนวยความสะดวก และ/หรือ การปรับแต่งไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และแผนการสอนเฉพาะบุคคล
  4. เพื่อศึกษาผลของการตอบสนองต่อเทคนิคการอำนวยความสะดวกและ/หรือการปรับแต่ง ของผู้เรียนแอลดีในวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ตามแผนที่กำหนด
  5. เพื่อสังเคราะห์ แนวทางการปรับแต่งและอำนวยความสะดวก และ/หรือ การปรับแต่งในวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนร่วม
นักวิจัย :

รัชนีกร ทองสุขดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th