ค้นหา

 การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ 
รหัส : RIR03815
โครงการ : การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ 
Project : Appropriate Fertilizer Management for Quality Sweet Corn Production.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปริมาณความต้องการธาตุอาหาร (crop requirement) หรือปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ที่สูญเสียไปกับผลผลิต (crop removal) ของข้าวโพดหวาน สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย อย่างน้อย 3 สายพันธุ์
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการให้ปุ๋ยในระบบนํ้าหยด สําหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ
นักวิจัย :

ชูชาติ สันธทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th