ค้นหา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
รหัส : RIR03814
โครงการ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Project : Sustainable Tourism Development Strategy for the City of Betong.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
  2. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism value chain) ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและสังคม
  3. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis) โดยเปรียบเทียบระหว่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด แผนพัฒนาระดับจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริบทด้านศักยภาพทรัพยากรการ ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
  4. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นักวิจัย :

ชัยรัตน์ จุสปาโล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th