ค้นหา

 การศึกษาเชิงทดลองการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงบนพื้นผิวในของเหลว 
รหัส : RIR03813
โครงการ : การศึกษาเชิงทดลองการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงบนพื้นผิวในของเหลว 
Project : Experimental study of high-speed liquid jet impact on surfaces in liquids.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To clarify the impact phenomena of high-speed liquid jets in liquids.
  2. To understand the effects of various Newtonian and Non-Newtonian jets in various Newtonian and Non-Newtonian liquids on the impact phenomena.
นักวิจัย :

อนิรุตต์ มัทธุจักร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th