ค้นหา

 กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ฝ่ายบริหาร  
รหัส : RIR03812
โครงการ : กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ฝ่ายบริหาร  
Project : The Policy-Research Platform for Administrative Branch (PRP-AB).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการเชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบาย เพื่อให้เกิดกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  2. ส่งเสริมความรู้และข้อมูลการวิจัยเชิงนโยบายและภาคสาธารณะ
นักวิจัย :

สุนิดา อรุณพิพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th