ค้นหา

 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัส : DRL033348
โครงการ : การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พัชนี เชยจรรยา

เรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล

ดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี

พิศิษฐ์ กาญจนพิมาย

ผ่องฉวี จันทร์น้อย

เอกรัฐ สุวรรณเวช

กรกมล เนียมละมุน

คุรุชน พืชมงคล

วันจักร นาวาวิจิต

ณัฐวัฒน์ คุณนุช

ฐิติรัตน์ เทพนวล

พนิดา วิเศษวงษา

อรจรีย์ ภมรานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th