ค้นหา

 การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รหัส : RIR00838
โครงการ : การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 237,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2557
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พัชรี แสนจันทร์

นิภา ธรรมโสม

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th