ค้นหา

 Human Transbodies to HCV NS3/4A Protease Inhibit Viral Replication and Restore Host Innate Immunity.
รหัส : RIR05669
โครงการ : Human Transbodies to HCV NS3/4A Protease Inhibit Viral Replication and Restore Host Innate Immunity.
Project : Human Transbodies to HCV NS3/4A Protease Inhibit Viral Replication and Restore Host Innate Immunity.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2559
สาขา NRCT : Medical Sciences
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรศักดิ์ จิตตวิสุทธิกุล

วที สีสวย

จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

กัญญารัตน์ ถึงอินทร์

พจนีย์ ศรีมาโนชญ์

วันเพ็ญ ชัยคำภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th