ค้นหา

 ลักษณะเรือนพุ่มของพืชในบริเวณที่มีภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04056113
โครงการ : ลักษณะเรือนพุ่มของพืชในบริเวณที่มีภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
Project : Conopy Architecture of Plants in Air-Polluted Areas of Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 36,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิรันดร์ จันทวงศ์

จันทนา สุขปรีดี

พูนพิภพ เกษมทรัพย์

สุชาดา ศรีเพ็ญ

เอ็จ สโรบล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th