ค้นหา

 ลักษณะโครงสร้างภายในและภายนอกของใบพืชในเขตพื้นที่ที่มีมลภาวะในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04056112
โครงการ : ลักษณะโครงสร้างภายในและภายนอกของใบพืชในเขตพื้นที่ที่มีมลภาวะในกรุงเทพมหานคร
Project : Internal and External Structure of Leaf in Air- Polluted Areas of Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 42,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประศาสตร์ เกื้อมณี

จันทนา สุขปรีดี

นิรันดร์ จันทวงศ์

รวี เสรฐภักดี

สุชาดา ศรีเพ็ญ

สุมน มาสุธน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th