ค้นหา

 การเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่นำมาขุนเพื่อการค้าหลังหย่านมที่อายุต่างๆ กัน
รหัส : 04054694
โครงการ : การเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่นำมาขุนเพื่อการค้าหลังหย่านมที่อายุต่างๆ กัน
Project : Growth Performance of Male Dairy Calves Raising for Beef Purpose after Weaning at Different Ages.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะผลิตกรรมการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณการกิน อาหารของลูกโคนมเพศผู้ที่หย่านม อายุต่างกัน
  2. เพื่อศึกษาต้นทุนการเลี้ยงในการหย่านมที่อายุต่างกัน
  3. เพื่อศึกษาลักษณะซากโคเนื้อสิ้นสุดการทดลอง
นักวิจัย :

พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์

อนุชา ศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th