ค้นหา

 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
รหัส : 04054194
โครงการ : การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
Project : Preparation of Starter Cultures for Industrial Fermentation of Cocao.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 574,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์โดยเฉพาะแบคทีเรีย และยีสต์ ในระหว่างการหมักโกโก้
  2. ทำการแยกและจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ที โดยเฉพาะแบคทีเรีย แลคติก และแบคทีเรียเอซีติด
  3. ศึกษาการใช้เชื้อเริ่มต้นที่คัดเลือกจากยีสต์ แบคทีเรียแลคติก และแบคทีเรียเอซีติคต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์
  4. ศึกษาคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้จากการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่คัดเลือก
นักวิจัย :

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล

พูนสุข ประเสริฐสรรพ์

เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th