ค้นหา

 การแก้สมการ X2+Uy2 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ โดยที่ U เป็นจำนวนเฉพาะเกาส์คี่
รหัส : 01000148
โครงการ : การแก้สมการ X2+Uy2 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ โดยที่ U เป็นจำนวนเฉพาะเกาส์คี่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมจิต โชติชัยสถิตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th