ค้นหา

 โรคและการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยที่อนุบาลในระดับความเค็ม 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 ส่วนในพัน
รหัส : 04051492
โครงการ : โรคและการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยที่อนุบาลในระดับความเค็ม 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 ส่วนในพัน
Project : Disease and growth of Clarias macrocephalus nursed in 0,2,4,6,8 and 10 ppt of salinity.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 34,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาแนวทางในการอนุบาลลูกปลาดุกอุย ให้มีอัตรา การอดตายเพิ่มขึ้น
  2. เพื่อศึกษาโรคปลาดุกอุยที่อนุบาลในน้ำระดับความเค็มต่าง ๆ และนำมาเลี้ยงต่อจนได้ขนาดตลาด
  3. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยที่ระยะคว่ำบ่ออนุบาลในระดับน้ำความเค็มต่างกันจนโตได้ขนาดตลาด
นักวิจัย :

ปวีณา ทวีกิจการ

ธานี พูนดี

ศักดิ์ชัย ชูโชติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th