ค้นหา

 การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน
รหัส : 04051478
โครงการ : การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน
Project : Study on Seed Storability of Cucumber, Chinese Mustard and Kangkong under Different Initial Seed Moisture Content and Packaging Materials.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 89,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ภาณี ทองพำนัก

ประเทือง ดอนสมไพร

วิภาวรรณ อัครพัฒน์

ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th