ค้นหา

 การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
รหัส : 04050566
โครงการ : การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 24,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รัศมี ศุภศรี

พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์

พรศักดิ์ มนัสศิริเพ็ญ

พัชรี โสธนาสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th