ค้นหา

 ศึกษาการรอดและการเจริญเติบโตของลูกปูม้าที่ฟักเป็นตัวในบ่อดิน
รหัส : 04023845
โครงการ : ศึกษาการรอดและการเจริญเติบโตของลูกปูม้าที่ฟักเป็นตัวในบ่อดิน
Project : Study on Survival and Growth of Blue Swimming Carb (Portunus pelagicus Linn) Hatch in Pond.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 438,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปูม้าที่ฟักเป็นตัวเองในบ่อดิน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า ที่ฟักเป็นตัวในบ่อดิน
  2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน
นักวิจัย :

พิมาน เถาสมบัติ

ธนากร เหมะสถล




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th