ค้นหา

 ผลทางพันธุพิษของยากำจัดศัตรูพืช ต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรกร อำเภอสารภี และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 04023527
โครงการ : ผลทางพันธุพิษของยากำจัดศัตรูพืช ต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรกร อำเภอสารภี และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Genotoxic Effect of Pesticide on Lymphocytes of Farmer in Sarapee and Jomtong District, Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 80,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลทางพันธุพิษของยากำจัดศัตรูพืช ต่อลิมโพไซต์ของเกษตรกร อำเภอสารภี และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำ ต่อวงจรการแบ่งเซลล์และความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ลิมโฟไซต์
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลทางพันธุพิษของแลนเนท ต่อวงจรการแบ่งเซลล์ และความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ลิมโฟไซต์ที่เลี้ยงในหลอดทดลองของประชากร 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่เคยใช้สารกำจัดศัตรูพืช กลุ่มที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำ และมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดสูง และกลุ่มที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำ และมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดต่ำ
นักวิจัย :

หัทยา กาวีวงศ์

ทิพย์มณี ภะรตะศิลปิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th