ค้นหา

 ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด
รหัส : RIR00531
โครงการ : ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด
Project : Effects of Rice Seed Ages on Rapid Germination Using Seed Culture Technique
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธานี ศรีวงศ์ชัย

ประภา ศรีพิจิตต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th