ค้นหา

 การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
รหัส : 04022567
โครงการ : การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
Project : Acceptance of Farmer on Neem Extract for Vegetable Insect Pest Control Replacing Insecticides use : A Case Study of Farmer in Amphur Muang and Amphur Phupieng Nan Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 293,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตน่าน
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร ต่อการใช้สารสกัดสะเดา ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยประชากรที่ศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากสะเดาและสารเคมี ที่ใช้ในการปลูกผักของเกษตรกร ผู้ปลูกผักในพื้นที่อำเภอเมือง และ กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดา เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
นักวิจัย :

อนุชา จันทรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th