ค้นหา

 การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชะเอมไทย (Albizzia myriophylla) หนุมานประสานกาย (Schefflera Leucantha)
รหัส : 04022558
โครงการ : การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชะเอมไทย (Albizzia myriophylla) หนุมานประสานกาย (Schefflera Leucantha)
Project : In Vitro Propagation of Some Medicinal Plants Albizzia myriophylla Schefflera Leucantha.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 435,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาวิธีการขยายพันธ์พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เพื่อชักนำให้เกิดต้นและราก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนต้นและชักนำให้ออกราก ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
  2. เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ไว้ก่อนที่จะสูญหายไป
  3. เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชสมุนไพรไทย
  4. เพื่อศึกษาผลของสูตรอาหาร ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตาข้างชะเอมไทยในสภาพปลอดเชื้อ
  5. เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มจำนวนต้น และชักนำให้เกิดราก ของต้นหนุมานประสานกายในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
นักวิจัย :

เยาวพา จิระเกียรติกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th