ค้นหา

 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารร่วมกับหญ้าแฝก
รหัส : DRL032269
โครงการ : ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารร่วมกับหญ้าแฝก
Project : Biogas production potential from food waste and vetiver grass
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเศษอาหาต่อหญ้าแฝกในการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบการย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจน
  2. ศึกษาความมีเสถียรภาพของระบบที่มีการย่อยสลายในสภาวะแบบไร้ออกซิเจนเมื่อใช้เศษอาหารร่วมกับหญ้าแฝก
นักวิจัย :

ปารินดา สุขสบาย

มยุรา ศรีกัลยานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th